#มิตซูแพร่ไม่ทิ้งกัน สนับสนุนพัดลมจำนวน 20 ตัว และน้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลสนาม รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย