#มิตซูแพร่ ดูแลทุกคัน…ปลอดภัยทุกคน ออกหน่วยให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ อบต.สบสาย