เมื่อ GEN-Y ตัดสินใจซื้อรถ [คุณกิตติสัณห์ พันธุรัตน์ธาดา]