ฝ่ายขาย มิตซูแพร่

นฤมล คนงาม (อ้อย)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ศิรินภา วีระภักดี น้ำหนึ่ง)

ที่ปรึกษาการขาย

นุชฉรา ชัยบำรุง (ไก่)

ที่ปรึกษาการขาย

ดิษฐา สิงห์แก้ว (แบงค์)

ที่ปรึกษาการขาย

สิริมา สันป่าแก้ว (นีน่า)

ที่ปรึกษาการขาย

เมียวดี อยู่สวัสดิ์ (เมียว)

ที่ปรึกษาการขาย

เอกพันธ์ โลกคำลือ (แซม)

ที่ปรึกษาการขาย

กันติทัต เหมืองแก้ว (เอส)

ที่ปรึกษาการขาย

พิมชนก เป็งญาวงษ์ (เฟริน)

ที่ปรึกษาการขาย

วราพรรณ สายทอง (เจ)

ที่ปรึกษาการขาย

ลลิตวดี อรุโนทัยขจีพล (ยีน)

ที่ปรึกษาการขาย

สุพรรณิการ์ ทรัพย์สุข (แอม)

ที่ปรึกษาการขาย