เสียงยืนยันจากลูกค้ามิตซูแพร่ ep.4 [คุณอดุล อดุลวัฒนศิริ]